MENU
 

Bil

Tajuk

Format

1

 

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

Akta bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan dan hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia sahaja

icon pdf

2

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

Akta bagi pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia dan bagi maksud yang berkenaan dan bersampingan dengannya.

 icon pdf

3

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

Suatu Akta untuk meminda dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan jalan, parit dan bangunan dalam kawasan pihak berkuasa tempatan

di Semenanjunng Malaysia, dan bagi maksud yang berkaitan dengannya.

icon pdf

 

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini